Obchodní podmínky služby Zaplaceno.cz

 

I.
Úvod

 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky, za kterých Komerční banka, a.s. (dále jen „KB“ nebo „my“) poskytuje službu jednorázového nepřímého dání platebního příkazu Zaplaceno.cz (dále též “Zaplaceno.cz” nebo „Služba“).

2. Předmětem podnikání KB je poskytování služeb v souladu se zákonem o bankách a bankovní licencí.

3. Dohled nad činností KB vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz (dále jen „ČNB“).

 

II.
Poskytnutí služby

 

1. Službu poskytujeme na základě Smlouvy o poskytnutí služby jednorázového nepřímého dání platebního příkazu Zaplaceno.cz (dále jen „Smlouva“). Smlouvu uzavíráte v internetového rozhraní Zaplaceno.cz v případě, že s její pomocí a prostřednictvím provozovatele aplikace, která využívá Zaplaceno.cz (dále jen „Aplikace“), hodláte zadat platbu z banky, ve které máte veden svůj platební účet, z něhož má být platba provedena.

2. Předmětem Služby je předání platebního příkazu, který jste se rozhodl prostřednictvím provozovatele Aplikace zadat s využitím Zaplaceno.cz bance, která vede vámi označený platební účet (dále jen “vaše banka”), a to na základě vašeho pokynu, který od vás prostřednictvím provozovatele Aplikace obdržíme. 

3. V prostředí vaší banky, které vám otevřeme v prohlížeči, nám musíte potvrdit přístup k vašemu účtu, jinak není možné Službu poskytnout.

4. Službu vám poskytujeme bezplatně.

5. Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že prostřednictvím Služby zadáváte platební příkaz, a údaje o tomto platebním příkazu, včetně údaje o tom, zda jej vaše banka přijala a provedla nebo odmítla, předáme příjemci platby.

6. Pro účely podpory, prevence a detekce podvodů a případného řešení reklamací shromažďujeme údaje týkající se zpracovávaných transakcí (parametry transakce, identifikace prohlížeče, IP adresa). Tyto údaje jsme dále oprávněni zpracovávat pro účely dovolené právními předpisy, u nichž není potřeba disponovat vaším souhlasem. Svá práva můžete uplatnit zasláním požadavku na mailovou schránku na brana@zaplaceno.cz.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.kb.cz v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

 

III.

Poskytnutí informací

 

1. Před tím, než platební příkaz prostřednictvím Služby potvrdíte, vám poskytneme:

a. údaj o příjemci (provozovateli internetového obchodu),
b. údaj umožňující identifikovat platební transakci, tedy variabilní symbol, a
c. částku platební transakce.

2. Po obdržení informace o přijetí platebního příkazu vaší bankou (poskytovatelem plátce) vám zobrazíme informaci o tomto přijetí.

 

IV.

Oznámení neautorizované

nebo nesprávně provedené platební transakce

 

1. Neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci jste povinen oznámit vždy vaší bance, která vám vede účet, způsobem, který s ní máte sjednaný, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvíte, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce odepsána z vašeho platebního účtu.

2. Neoznámíte-li neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci včas a namítne-li vaše banka opožděné oznámení, soud nebo jiný příslušný orgán vám právo na nápravu neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce nepřizná.

 

V.

Odpovědnost za neautorizované
a nesprávně provedené platební transakce

 

1. Odpovědnost za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci má vůči vám vaše banka, a to v souladu s platnými právními předpisy a za podmínek sjednaných mezi vámi a vaši bankou. Za nesprávně provedenou se považuje i taková platební transakce, která byla provedena v rozporu s platebním příkazem, který jste předal prostřednictvím Služby, i když byla provedena v souladu s platebním příkazem přijatým vaší bankou.

2. Ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí způsobenou použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku (v případě, že jste jako plátce nezajistil ochranu svých personalizovaných bezpečnostních prvků způsobem stanoveným ve smlouvě, na základě které vám byl tento platební prostředek vydán) nesete do celkové částky odpovídající částce 50 EUR (přepočet bude proveden kurzem České národní banky ke dni oznámení o ztrátě, odcizení nebo zneužití platebního prostředku vaší bance). Ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí nesete v plném rozsahu, pokud jste ztrátu platebního prostředku způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil (i) svoji povinnost používat platební prostředek v souladu      s příslušnou smlouvou nebo (ii) svoji povinnost bez zbytečného odkladu po zjištění oznámit vaší bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku. S výjimkou případů, jste jednal podvodně, nenesete ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí, pokud škoda vznikla poté, co jste oznámil vaší bance ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku nebo pokud vaše banka nezajistila, aby jste měl možnost kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku.

 

VI.

Řešení stížností a reklamací

 

1. Reklamační řád KB je přístupný na www.kb.cz a pobočkách KB.

2. Reklamaci či stížnost můžete podat elektronicky, telefonicky či osobně na kterékoli pobočce. Pokud podáte stížnost či reklamaci osobně, je možné vyhotovit zápis z jednání, jehož kopii vám samozřejmě poskytneme.

3. Pokud nejste spokojeni s řešením své stížnosti či reklamace v první instanci, můžete se písemně obrátit na druhou instanci, konkrétně na útvar Kvalita a zákaznická zkušenost.

Adresa:

Komerční banka, a.s.
Kvalita a zákaznická zkušenost
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
Email: stiznostiareklamace@kb.cz

4. V případě, že nesouhlasíte ani s řešením své stížnosti či reklamace útvarem Kvalita a zákaznická zkušenost, máte možnost písemně kontaktovat nezávislého ombudsmana, a to  v souladu s Chartou ombudsmana.

Adresa:

Ombudsman
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
Email: ombudsman@kb.cz

5. Pokud s řešením Vaší reklamace nebudete spokojeni, a naše služby jste využili jako spotřebitel, můžete se za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Finančního arbitra:

Adresa:

Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
E-mail: arbitr@finarbitr.cz

6. Se stížností se můžete rovněž obrátit na ČNB.

 

VII.
Rozhodné právo

 

1. Právní vztahy ze Smlouvy řídí právním řádem České republiky.